Sum suê is an international design and architectural services group based in the United Kingdom and Vietnam.

Sum suê is a medium, not a message. We make our point through the way we work.

Sum suê is non-extractive of communities, ecology, and workers.

Sum suê believes in autonomy and incompleteness. Our work is a beginning. Our outputs are opportunities for expansion, to create space to live well.

Working since 2022, its members currently include

Thục Anh Dương
Alfie Gee
Sum suê là một nhóm cung cấp dịch vụ thiết kế và kiến trúc quốc tế, có trụ sở tại Anh và Việt Nam.

Sum suê là một phương tiện, không phải là một thông điệp. Chúng tôi đưa ra quan điểm thông qua cách làm việc.

Sum suê không khai thác: cộng đồng, hệ sinh thái, hay người lao động.

Sum suê tin vào sự tự chủ và sự không hoàn thiện. Sản phẩm của chúng tôi là sự khởi đầu. Đầu ra của chúng tôi là cơ hội để mở rộng và tạo ra không gian sinh sống tốt hơn.

Hoạt động từ năm 2022, các thành viên của Sum Suê hiện bao gồm

Thục Anh Dương
Alfie Gee
  @sumsue.studio
  (+84) 0901 525956
  info@sum-sue.com
163 P. Nguyễn Văn Lộc
Mỗ Lao, Hà Đông
Hà Nội